تقریباً کمتر از 24 ساعت به بسته شدن سرورهای نسخه ی بتا عنوان The Division مانده است و هم چنان کاربران زیادی در حال گرفتن دسترسی به این نسخه می باشند.به گزارش بیشتر بخوانید